Nieuwe Drentse subsidieregeling voor ondersteuning duurzame projecten

15 augustus 2017

Doel van de nieuwe regeling is het ondersteunen van duurzame projecten die kunnen bijdragen aan de doelstelling van de provincie Drenthe om in 2050 energieneutraal te zijn.

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die passen binnen de volgende onderdelen van de regeling:
· Groene Energie Afspraak;
· Expeditie Energie Neutraal wonen.
 
Groene Energie Afspraak
Op basis van dit onderdeel kunnen rechtspersonen subsidie aanvragen voor:
· de productie van biobrandstoffen niet zijnde biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen;
· de aanleg van energie-infrastructuur in steungebieden;
· exploitatiesteun ter bevordering van in kleinschalige installaties uit hernieuwbare energiebronnen opgewekte energie;
· de aanleg van stadsverwarming en -koeling;
· investeringssteun ter bevordering van energie uit hernieuwbare energiebronnen;
· onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten;
· investeringssteun voor onderzoeksinfrastructuur;
· investeringssteun om ondernemingen in staat te stellen verder te gaan dan Unienormen inzake milieubescherming of om, bij ontstentenis van Unienormen, het niveau van milieubescherming te verhogen;
· investeringssteun ten behoeve van energie-efficiëntiemaatregelen;
· energie-efficiëntieprojecten in gebouwen;
· de aanleg van energie-infrastructuur buiten de steungebieden;
· andere projecten op het gebied van duurzame energie.

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de totale projectkosten met een maximum subsidiebedrag van € 500.000.

Expeditie Energie Neutraal wonen
Op basis van dit onderdeel kunnen energiecollectieven of bewonersgroepen uit de provincie Drenthe subsidie aanvragen voor het verkrijgen van professionele ondersteuning benodigd voor het oprichten van een energiecollectief en/of het opzetten van een lokaal energieproject.

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000.
 
Aanvragen kunnen van 1 augustus 2017 tot en met 31 december 2019 worden ingediend bij de provincie Drenthe. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.