Gebiedsgerichte aanpak stikstof

Met de subsidieregeling gebiedsgerichte aanpak stikstof wil de provincie Overijssel het samenwerkingsproces voor de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA) stimuleren. De GGA is een samenwerkingsproces waarbij overheden, maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven samen op zoek gaan naar oplossingen voor de stikstofproblematiek die passen bij de kenmerken van de gebieden.

Subsidie kan worden aangevraagd door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, Overijssels Particulier Grondbezit, LTO Noord – Overijssel, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Rijn en IJssel, VNO-NCW Midden, Collectieven agrarisch natuurbeheer Overijssel (Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel, Coöperatieve Agrarische Natuur of Collectief Noordwest Overijssel U.A), Coöperatie Bosgroep Noord-Oost Nederland, Bouwend Nederland, Transport en Logistiek Nederland, MKB Midden of een Overijsselse gemeente.
Subsidie kan worden aangevraagd voor de inzet van gebiedspartners in het gebiedsteam ten behoeve van de GGA. Een aanvraag moet betrekking hebben op de inzet ten behoeve van een gebiedsteam van één van de volgende GGA-gebieden:
• Noordwest-Overijssel;
• Vechtdal;
• Salland;
• West-Twente;
• Noordoost-Twente;
• Zuidoost-Twente.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de inzet van gebiedspartners in het gebiedsteam ten behoeve van de GGA. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 90.000 exclusief BTW per gebied.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij de provincie Overijssel en worden behandeld op volgorde van ontvangst, voor zover het subsidieplafond van €715.000 dit toelaat.

Meer weten? Lees verder op Subsidie Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof – Provincie Overijssel en neem contact met ons op om je verder te helpen.