Subsidienieuws van de provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in haar subsidies. Zo zijn er 4 nieuwe regelingen toegevoegd, 7 bestaande regelingen gewijzigd én 4 subsidieplafonds voor 2021 aangepast. Hieronder lees je meer over deze specifieke regelingen.

NIEUWE SUBSIDIEREGELINGEN
Subsidieregeling asbest eraf, zon erop

Doel van deze regeling is het stimuleren van de sanering van zoveel mogelijk asbestdaken in combinatie met het aanbrengen van zonnepanelen. In aanmerking komen natuurlijke personen en rechtspersonen. Gemeenten, waterschappen en provincies komen niet in aanmerking.
Subsidie kan worden aangevraagd voor het verwijderen en afvoeren van asbestdaken. De aanvrager moet eigenaar zijn van het asbestdak dat wordt verwijderd en afgevoerd. Het te verwijderen en af te voeren asbestdak heeft een oppervlakte van minimaal 35 m2. Verder moet de aanvrager zonnepanelen plaatsen op het gesaneerde asbestdak.
De subsidie bedraagt een vastgesteld forfaitair bedrag van € 1000 per aanvrager. Voor een asbestdak vanaf 200 m2 geldt een toeslag van € 5 per extra m2, tot een maximumtoeslag van € 4000. Aanvragen kunnen van 20 oktober 2021 tot en met 1 december 2021 worden ingediend en worden behandeld in volgorde van ontvangst. Er is een budget van € 150.000 te verdelen.

Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s
Op basis van deze regeling kan de provincie aanvullende subsidie verstrekken voor projecten die subsidie ontvangen vanuit het Operationeel Programma EFRO, het Operationeel Programma Interreg A Duitsland-Nederland of op grond van een thematisch fonds (inclusief Interreg B en Interreg Europe).
Met de komst van deze nieuwe (en nu nog gesloten) regeling worden de Subsidieregeling cofinanciering Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (USOVOPOOST), de Subsidieregeling samenwerkingsprogramma INTERREG A 2014-2020 Duitsland-Nederland (USOVINTER) en de Subsidieregeling thematische fondsen 2014-2020 (USOVTHEMA) ingetrokken.

Subsidieregeling leren, ontmoeten en netwerken
Met deze regeling wil de provincie een impuls geven aan opleidingen en kennisdeling in de culturele sector in Overijssel.
Subsidie kan worden aangevraagd door culturele organisaties die op het moment van de aanvraag minimaal zes maanden ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten ten behoeve van kennisdeling binnen de culturele sector in Overijssel. De subsidie bedraagt maximaal 85% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5000 per aanvrager.
Aanvragen kunnen van 25 oktober 2021 tot en met 3 december 2021 worden ingediend en worden behandeld op volgorde van ontvangst, voor zover het subsidieplafond van € 90.000 dit toelaat.

Subsidieregeling tegemoetkoming culturele instellingen en cultuurevenementen Overijssel
Op grond van deze regeling kunnen bepaalde culturele instellingen of organisaties in Overijssel gecompenseerd worden voor de geleden financiële schade als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan.
Subsidie kan worden aangevraagd door één van de volgende culturele instellingen of organisaties in Overijssel: Stichting IJsselbiënnale, Ribs & Blues, Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel, Stichting Deventer Boekenmarkt, Stichting Monumentenwacht, Natura Docet Wonderryck Twente, RIBO, Rijnbrink Bibliotheken en cultuureducatie, Museum De Fundatie, Memory Museum Nijverdal, Bloemencorso Sint Jansklooster, Art Brut Biënnale of OKTO.
Subsidie kan worden aangevraagd als tegemoetkoming in de financiële schade, oftewel de geleden verlies of gederfde inkomsten in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, berekend op basis van de beschikbaar gestelde rekentool. De subsidie bedraagt per aanvrager maximaal 100% van de financiële schade.
Aanvragen kunnen van 20 oktober 2021 tot en met 1 december 2021 worden ingediend en worden behandeld op volgorde van ontvangst, voor zover het subsidieplafond van € 750.000 dit toelaat.

GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGELINGEN
Subsidieregeling bijzondere kleinere evenementen 2022

De Subsidieregeling bijzondere kleinere evenementen 2022 (USOVKE) wordt opengesteld van 18 oktober 2021 tot en met 12 november 2021. Voor deze aanvraagperiode is een budget van € 187.500 beschikbaar.

Subsidieregeling energiebesparing Overijssel
Er is een nieuwe openstelling gepubliceerd voor de Subsidieregeling energiebesparing Overijssel (USOVEO). Aanvragen kunnen worden ingediend van 18 oktober 2021 tot en met 26 november 2021. Voor deze openstelling is een budget van € 600.000 te verdelen. Subsidie is beschikbaar voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing:
• in of bij gebouwen, zoals opgenomen in de energielijst onder categorie A en de in de energielijst gestelde technische eisen. Indien wordt aangevraagd onder een generieke code dienen de individuele maatregelen, welke ook een eigen code hebben in de energielijst, te voldoen aan de gestelde technische eisen onder de betreffende eigen code;
• in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen zoals opgenomen in de energielijst onder categorie B en de in de energielijst gestelde technische eisen. Indien wordt aangevraagd onder een generieke code dan dienen de individuele maatregelen, welke ook een eigen code hebben in de energielijst, te voldoen aan de gestelde technische eisen onder de betreffende eigen code.

Subsidieregeling iedere inwoner een boom in het bos
De looptijd van de Subsidieregeling iedere inwoner een boom in het bos (USOVBOOM) is verlengd. De regeling komt nu te vervallen op 1 december 2022 (dit was 1 december 2021).

Subsidieregeling impuls aan sociale acceptatie en veiligheid (regenboogprovincie) 2020 t/m 2023
Bij de Subsidieregeling impuls aan sociale acceptatie en veiligheid (regenboogprovincie) 2020 t/m 2023 (USOVRB) is het subsidieplafond 2021 verhoogd van € 0 naar € 40.000 (de regeling is daarom weer open voor aanvragen) en zijn de criteria licht aangepast.

Subsidieregeling mobiliteit Overijssel
Binnen de Subsidieregeling mobiliteit Overijssel (USOVMOBOV) is de jaarlijkse aanvraagtermijn aangepast. Aanvragen kunnen nu jaarlijks tot en met 1 mei van het betreffende kalenderjaar worden ingediend. De jaarlijkse deadline was 1 oktober.

Subsidieregeling sociale hypotheek Overijssel 3.0
De Subsidieregeling sociale hypotheek Overijssel 3.0 (USOVSHO) is op diverse punten aangepast ten behoeve van de overgang van de 2.0-versie naar de 3.0-versie. Daarnaast is het subsidieplafond 2021 verhoogd van € 300.000 naar € 375.000.

Subsidieregeling Overijssel toont talent
Bij de Subsidieregeling Overijssel toont talent (USOVOTT) is de jaarlijkse indieningstermijn verlengd tot en met 1 december (was 2 mei).

Gewijzigde subsidieplafonds
Subsidieregeling effectuering ruimtelijk beleid (USOVERB): € 14.625 (was € 75.000);
Subsidieregeling leefbaar platteland 2.0 (USOVLP): € 1.434.642 (was € 1.334.642);
Subsidieregeling vitaliteit van steden (stadsarrangementen) (USOVVITBIN): € 10,6 miljoen (was € 8 miljoen);
Subsidieregeling zelfstandig leven en gezond bewegen 2021 (USOVZG): € 724.899 (was € 678.188).

Wil je meer weten over een specifieke subsidieregeling of wil je hulp bij jouw subsidieaanvraag? Onze adviseurs staan voor je klaar.