Brongerichte verduurzaming van stallen en managementmaatregelen

De regeling Brongerichte verduurzaming van stallen en managementmaatregelen heeft tot doel de ontwikkeling en de uitrol van integrale, brongerichte emissie reducerende maatregelen in zowel bestaande als nieuwe stalsystemen, gericht op broeikasgas- en stalemissies te stimuleren. Hiermee wordt bijgedragen aan zowel de gezondheid en het welzijn van mens en dier, als aan realisatie van klimaat- en milieudoelen.
En met ingang van 22 november 2021 wordt de subsidiemodule Investering in niet-bewezen innovaties (de innovatiemodule) uit deze regeling gewijzigd opengesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend van 22 november 2021 tot en met 14 februari 2022.

Maar wat zijn nu de belangrijkste aanpassingen in deze module?
• Aanpassingen betreffende de subsidiabele activiteiten en de afwijzingsgronden: de subsidiabele activiteiten zijn aangevuld en enkele afwijzingsgronden zijn aangepast in verband met de grotere nadruk die binnen de regeling in het vervolg gelegd wordt op dierenwelzijn, waaronder ten minste ook de brandveiligheid. Ook is een aantal afwijzingsgronden aangepast vanwege het feit dat een gesubsidieerde investering niet meer mag worden toegepast in meer dan vier stalsystemen, de aanpassing van de inhoud en de puntentelling bij de rangschikkingscriteria en de toevoeging van kwaliteitseisen aan het projectplan;
• Aanpassing van de subsidiebedragen: bij de toepasselijke maximum subsidiebedragen is verduidelijkt dat een innovatieproject betrekking kan hebben op een combinatie van investeringen of managementmaatregelen (naast op investeringen of managementmaatregelen afzonderlijk). Het onderscheid tussen de maximum subsidiebedragen voor innovatieprojecten die betrekking hebben op bestaande en nieuwe stalsystemen is komen te vervallen. Ook zijn deze maximum subsidiebedragen in het vervolg per veehouderijonderneming en per innovatieproject van toepassing, in plaats van per veehouderij locatie.

Voor de komende aanvraagperiode zijn onderstaande subsidieplafonds vastgesteld:
• Varkenshouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, eventueel i.c.m. managementmaatregelen: € 10 miljoen;
• Melkgeitenhouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan: € 3 miljoen;
• Melkveehouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, eventueel i.c.m. managementmaatregelen: € 10 miljoen;
• Vleeskalverhouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of combinatie hiervan: € 3 miljoen;
• Leghenhouderij-onderneming, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan: € 1 miljoen;
• Vleeskuikenhouderij-onderneming, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan: € 1 miljoen;
• Vleeskuikenouderdierhouderij-onderneming, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan: € 1 miljoen;
• Varkenshouderij-ondernemingen en Melkveehouderij-ondernemingen indien het innovatieproject betrekking heeft op managementmaatregelen: € 1 miljoen.