Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

Investeren in en samenwerken aan groen-economisch herstel?
Maak jouw landbouwbedrijf economisch sterker na de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Of werk in samenwerkingsverband aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector. Met een subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) kun je investeren in de toekomst van jouw bedrijf.
Vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF) wordt € 52,4 miljoen toegevoegd aan het budget van het 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+) voor 2021 en 2022. Hiervoor worden binnenkort 2 interessante regelingen opengesteld:
– Investeren in groen-economisch herstel
– Samenwerken aan groen-economisch herstel

Investeren in groen- economisch herstel
Deze regeling geldt voor investeringen gericht op:
– Precisielandbouw en smart farming
– Digitalisering
– Water (waaronder droogte en verzilting)
– Duurzame bedrijfsvoering
– Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Het EHF is een eenmalig fonds met een bijzonder karakter.
Subsidieaanvragers kunnen om deze reden een subsidie van 60% ontvangen. Bij de investeringsregelingen onder POP3+/ELFPO geldt een subsidiepercentage van 40% voor vergelijkbare investeringen.
Voor jonge landbouwers geldt daarboven een top up van 15%, waarmee zij een subsidie van 75% kunnen krijgen.
Per landbouwbedrijf mogen maximaal 2 aanvragen ingediend worden voor elk 1 concrete investering.
Aanvragen voor deze regeling kunnen worden ingediend in de periode van 20 december 2021 tot 14 februari 2022. Indien budget niet toereikend is, volgt er op basis van het puntenaantal een loting.

Samenwerken aan groen- economisch herstel
Met deze regeling wordt subsidie verstrekt aan projecten en samenwerkingsverbanden die een bijdrage leveren aan nieuwe, duurzame verdienmodellen voor de landbouwsector.
– Het ondersteunen van duurzame waardeketens waarbij een landbouwer samen met een marktpartij een (deel van een) keten (door)ontwikkelt, van idee tot marktrijp concept of product;
– Het ondersteunen van innovatieve digitalisering gericht op het meten van resultaten in de kringlooplandbouw en de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor nieuwe teeltsystemen en natuurinclusieve landbouw;
– Het ondersteunen van gebiedsgerichte pilots gericht op regionale verdienmodellen en koolstofvastlegging in de bodem als verdienmodel in de koolstoflandbouw;
– Het ondersteunen van sectorale initiatieven binnen de landbouw ter versterking van de regierol van de primaire sector bij het verduurzamen van het voedselsysteem;
– Het ondersteunen van samenwerkingsverbanden gericht op managementmaatregelen ter beperking van de ammoniakemissie.

Naar verwachting zal deze regeling medio december opengesteld worden. Houd onze website en social media kanalen in de gaten voor het laatste nieuws!

Meer weten? Wil je weten of jij in aanmerking komt voor deze regeling? Neem contact op met onze expert Falco Bruinsma via 0523 – 30 10 00 of vul het contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!