Investeringsregel POP3+ 2022

Ben jij landbouwer en wil je investeren in een modern, duurzaam landbouwbedrijf? Dan is de Investeringsregel POP3+ 2022, die op 1 december 2022 opent, interessant voor jou.

De ‘Investeringsregel POP3+ 2022 is een vervolg op ‘Investeren in groen-economisch herstel’ waarvan begin dit jaar in no-time het budget overvraagd werd. En heeft hetzelfde doel, namelijk het geven van steun voor de aanschaf van moderne installaties, machines, opslag- en verwerkingsplaatsen en (digitale) voorzieningen waarmee agrariërs hun bedrijf op een duurzame manier op het gebied van innovatie en modernisering kunnen versterken. Het gaat daarbij ook om nieuwe technieken, digitalisering en investeringen in de toepassing van innovatieve technieken processen of producten. In aanmerking komen landbouwers (er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen landbouwers en jonge landbouwers).

Subsidie kan worden verstrekt voor investeringen die zijn opgenomen in de investeringslijst. Het betreft investeringen op het gebied van:
• Precisielandbouw en smart farming: investeringen in (datagedreven) plaats-, dier of plantspecifieke systemen voor monitoring, behandeling en/of toediening waarmee agrarische bedrijfsprocessen worden ondersteund;
• Digitalisering: investeringen in datagedreven sensorsystemen, analysesystemen zoals beslissingsondersteunende modellen of AI, robotica en/of autonome mechanisatie waar agrarische (bedrijfs-)processen worden ondersteund;
• Water, droogte, verzilting: investeringen in een verbeterde omgang met grondwater, oppervlaktewatergebruik en met de waterhuishouding van het eigen bedrijf die bijdragen aan de verhoging van de waterkwaliteit, verbetering van de waterhuishouding, het tegengaan van verdroging en/of het tegengaan van verzilting van de bodem;
• Duurzame bedrijfsvoering: investeringen in aanpassingen aan bedrijfsgebouwen ten behoeve van het gebruik van mestvergistingsinstallaties en mechanische mestafscheiding, machines, installaties en apparatuur, die bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en het verbeteren van de biodiversiteit en bodemkwaliteit;
• Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw: investeringen in machines, plant- en zaaigoed, installaties voor opslag en verwerking en opslag- en verwerkingsplaatsen waardoor optimaal gebruik kan worden gemaakt van de natuurlijke omgeving (‘natuurlijk kapitaal’) die worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering en daarmee bijdraagt aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving en waardoor negatieve effecten op water, bodem en lucht kan worden verkleind.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 20.000 en maximaal € 150.000.
Aanvragen kunnen van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023 worden ingediend. Het beschikbare totaalbudget is € 14 miljoen (€ 2,8 miljoen per categorie).

Wil jij ook een aanvraag indienen? Neem contact met ons op via info@toplevelpunt.nl of 0523-301000.

Bron: Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland