Subsidienieuws Prinsjesdag 2021

Hieronder vatten we voor jou het belangrijkste subsidie nieuws uit de op Prinsjesdag bekendgemaakte Miljoenennota en Rijksbegroting 2022 samen.

WBSO-parameters terug naar niveau van voor 2021
Voor 2021 heeft het kabinet het reguliere en het starterstarief in de eerste schijf van de WBSO verhoogd, met als doel de hoeveelheid speur- en ontwikkelingswerk (S&O) op peil te houden gedurende de COVID-19 crisis. Voor verlenging van deze crisismaatregel ziet het kabinet nu geen aanleiding. De WBSO-parameters voor 2022 komen er daarmee als volgt uit te zien:
• tarief eerste schijf 32%;
• tarief eerste schijf starters 40%;
• grens eerste schijf € 350.000 R&D-(loon)kosten;
• tarief tweede schijf 16%.

Het voor 2022 beschikbare WBSO-budget is vastgesteld op € 1336 miljoen.
De WBSO wordt verder op een tweetal punten aangepast. Ten eerste door een aantal wijzigingen door te voeren om de aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek verder te vereenvoudigen. Daarnaast door te verduidelijken dat alleen kosten en uitgaven die aangevraagd zijn en waarvoor een S&O-afdrachtvermindering toegekend is, kunnen worden opgevoerd bij de mededeling.
Klik hier voor meer specifieke informatie over de WBSO regeling

Verhoging percentages Milieu-investeringsaftrek
Bedrijven worden extra gestimuleerd om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door de steunpercentages van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) te verhogen. Bedrijven kunnen hierdoor meer kosten van hun fiscale winst aftrekken. De percentages worden vanaf 1 januari 2022 verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. Ook wordt het MIA-budget voor de periode 2022-2024 jaarlijks met € 30 miljoen verhoogd naar € 144 miljoen. Het jaarlijkse budget voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) blijft constant op € 25 miljoen.
Meer weten over de MIA / VAMIL regeling? Klik hier

Energie-investeringsaftrek ongewijzigd
Het steunpercentage van de Energie-investeringsaftrek blijft ongewijzigd op 45,5% en ook het jaarlijkse budget blijft constant op € 149 miljoen.

Flink meer subsidie voor duurzaamheid/klimaat/energie
Het kabinet wil Nederlanders die duurzame keuzes maken tegemoetkomen in de kosten. Daarom worden bestaande subsidieregelingen uitgebreid, zodat consumenten een tegemoetkoming van € 1000 tot € 2100 kunnen krijgen voor de aanschaf van een hybride warmtepomp (op basis van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing – ISDE), werkt het kabinet maatregelen uit gericht op extra stimulering van (betaalbare) elektrische auto’s en helpt het kabinet (mkb-)bedrijven bij verduurzaming door de aanschaf van elektrische bestelbussen te subsidiëren. Ook komt er een Nationaal Isolatieprogramma om de 20% slechtst geïsoleerde huur- en koopwoningen versneld te isoleren en verhoogt het kabinet het budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) met € 3 miljard.

Circulaire Economie (CE)
Voor het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie is voor 2022 € 15 miljoen vrijgemaakt en voor 2023 en 2024 jaarlijks € 5 miljoen. Dit is onder andere bestemd voor stimulering van sociale en productinnovaties, kennisontwikkeling en opschaling van (bijna-)marktrijpe technieken. In 2022 gaat de subsidieregeling voor mkb-ondernemers in een circulair ketensamenwerkingsverband weer open, evenals een innovatieregeling gericht op de vraagstukken vanuit de kennis- en innovatieagenda CE. Voor de Subsidieregeling circulaire economie (SCE) wordt voor ketenprojecten binnen het kabinet meerjarig (2022-2024) aanvullend € 30 miljoen gereserveerd.

CO2-reductie industrie
Ter bevordering van CO2-reducerende maatregelen in de industrie is vanuit de klimaatenveloppe in 2022 € 70 miljoen beschikbaar op de begroting van EZK (via de begroting van IenW wordt daarnaast € 10 miljoen beschikbaar gesteld). Deze middelen worden op hoofdlijnen als volgt besteed:
• Waterstof: vanuit de klimaatenveloppe voor de industrie wordt in 2022 € 10 miljoen bijgedragen aan de regeling Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) en een nieuwe tenderregeling voor de opschaling van groene waterstof;
• CCUS: er is € 15 miljoen beschikbaar voor haalbaarheidsstudies, Front End Engineering Design (FEED)-studies en CC(U)S-pilots om hiermee de toepassing van CC(U)S-technologieën in de gehele CC(U)S-keten (afvang, transport, hergebruik en opslag van CO2) of in delen van de keten, te testen en/of te demonstreren in een praktijkomgeving of industriële omgeving;
• CO2-reductie industrie: € 45 miljoen voor pilot- en demonstratieprojecten voor versnelling van kosteneffectieve CO2-reductie in de industrie, veelal via de DEI+. Een deel van de middelen is bestemd voor haalbaarheidsstudies onder de bestaande Topsector Energie-regeling (TSE).

Productie duurzame waterstof
Er is een bedrag van € 252,1 miljoen gereserveerd voor de eerste fase voor de opschaling van de productie van duurzame waterstof door middel van elektrolyse. Dit budget zal naar verwachting in 2022 toegekend worden met een tenderregeling gericht op elektrolyseprojecten tussen de 0,5 en 50 MW. De opschaling moet leiden tot een significante kostprijsreductie, zodat elektrolyse richting 2030 op kostprijs kan concurreren met alternatieven voor CO2-reductie.

Verduurzaming vervoer
Het kabinet reserveert extra middelen voor zowel het stimuleren van emissievrije personenauto’s als bestelauto’s. Deze extra middelen worden ingezet om gerichter de ingroei te stimuleren, door een versobering van de fiscale stimulering voor zakelijke rijders en een verruiming van de subsidiebudgetten voor de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren (SEPP) met ongeveer € 60 miljoen en de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) met ongeveer € 28 miljoen. Tegelijkertijd met deze verruiming van het SEPP-budget wordt het subsidiebedrag per auto verlaagd ten opzichte van de bestaande regeling. Zo wil het kabinet de subsidie voor meer particulieren beschikbaar maken en tegelijk een maximale CO2-reductie bereiken met de beschikbare middelen.
Voor de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025 (TSVB) is in 2022 € 20 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 14 miljoen toegevoegd vanuit de structurele aanpak stikstofproblematiek. Dit extra geld zal worden ingezet voor het subsidiëren van Selective Catalytic Reduction (SCR)-katalysatoren voor binnenvaartschepen.

Verduurzamingen woningen
Om opschaling bij verduurzaming van woningen te bevorderen met het oog op kostenreductie, is in 2020 de Subsidieregeling Renovatieversneller (SRV) gestart. Omdat bij de eerste tender in 2020/2021 bleek dat geen van de inschrijvingen voldeed, wordt de regeling aangepast en de aansturing van het ondersteuningsprogramma verbeterd. Een aangepaste regeling zal in 2022 worden opengesteld.
Om de komende jaren ondersteuning te bieden aan woningeigenaren van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) die hun woning verduurzamen wordt de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (EEH) voor VvE’s voortgezet. Hiervoor is aanvullend budget beschikbaar gesteld voor 2022 tot en met 2026. De subsidie kan worden aangevraagd tot 1 januari 2023. Per 1 januari 2022 kunnen VvE’s via de regeling ook subsidie krijgen voor een advies voor de realisatie van laadinfrastructuur.
Om kleinere particuliere verhuurders (met maximaal 50 eenheden) gedeeltelijk tegemoet te komen voor de huurbevriezing die is ingevoerd om huurders door de coronacrisis te helpen, wordt een nieuwe subsidieregeling opgesteld als tegemoetkoming voor uitgaven die deze verhuurders doen in het kader van onderhoud en verduurzaming. De regeling – waarvoor structureel € 40 miljoen per jaar beschikbaar is – wordt in eerste instantie voor vier jaar opengesteld. Het streven is om de regeling per 1 januari 2022 in werking te laten treden.

Geld voor micro-elektronica en cloudinfrastructuur
Het kabinet stelt (zoals al eerder aangekondigd) € 300 miljoen als startbedrag beschikbaar voor deelname van Nederland aan twee zogenoemde ‘Important Projects of Common European Interest (IPCEI’s) op het gebied van micro-elektronica en cloudinfrastructuur. Dit zijn grootschalige Europese samenwerkingen van bedrijven en kennisinstellingen rondom een innovatieve technologie, een productieketen of infrastructuur die wordt gezien als strategisch belangrijk voor de EU. Deze projecten gaan nu van start en zijn van groot belang voor de banen en inkomsten van (over)morgen.
Nederland neemt deel aan IPCEI ME2 (gericht op het versterken van de productieketen en het behouden van het concurrentievoordeel van de innovatieve Europese techindustrie) en IPCEI CIS (gericht op het opzetten van Europese cloudinfrastructuur en -diensten op te zetten die bijdragen aan cyberveiligheid, interoperabiliteit en duurzame toepassingen. Het is van belang voor consumenten, bedrijven en overheden om data veilig en op Europese voorwaarden te kunnen delen en opslaan.

Deep tech Fonds in de maak
Het kabinet werkt aan het opzetten van het Deep tech Fonds, een fonds dat investeringen in bedrijven met innovatieve complexe technologie mogelijk kan maken. Het fonds wordt uitgewerkt als co-investeringsfonds en als separaat fonds ondergebracht bij Invest-NL. De omvang van het fonds zal € 250 miljoen bedragen, waarvan € 175 miljoen door de EZK wordt ingebracht en het resterende deel door Invest-NL.

Impuls voor winkelgebieden
Het kabinet investeert de komende jaren € 100 miljoen in het realiseren van toekomstbestendige winkelgebieden en in vitale binnensteden. Deze herstructurering van winkelgebieden in binnensteden en kernen start in de zomer van 2021. De uitgaven zullen verspreid over enkele jaren plaatsvinden.

Nieuwe subsidie duurzame inzetbaarheid/leven lang ontwikkelen
In 2020 is het meerjarige investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen (MIP) opgezet. Met dit programma is structureel € 10 miljoen beschikbaar. In 2022 lopen de activiteiten van het MIP door, met als doel om bewustwording te creëren en kennis (door) te ontwikkelen. Naast communicatieactiviteiten en het verbinden van wetenschap en praktijk, opent eind 2021 een nieuwe subsidieregeling om een maatschappelijke beweging te stimuleren waarin interventies, werkwijzen en methodieken op het gebied van DI en LLO vaker, beter en sneller worden toegepast. Dit door het (door)ontwikkelen van praktijk- en wetenschappelijke kennis en deze toepasbaar maken voor bedrijven, sectoren en organisaties. De beoordeling van aanvragen en subsidieverstrekking voor projecten zal naar verwachting in 2022 van start gaan.

Extra budget voor omscholing naar kansrijke beroepen
Voor de regeling Omscholing naar ICT- en techniek-kansrijke beroepen (OIT) wordt bovenop het huidige budget in 2021 van € 37,5 miljoen een bedrag van € 40 miljoen in 2022 beschikbaar gesteld. Met dit bedrag kunnen 10.000 mensen structureel worden omgeschoold naar een kansrijk beroep.

Opnieuw € 49 miljoen voor de SLIM-regeling
Er komt in 2022 wederom € 49 miljoen beschikbaar voor de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (SLIM)). Hiermee worden werkgevers in het mkb gestimuleerd om te investeren in de leercultuur.

Verlenging regeling extra begeleiding en nazorg mbo
De Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022 (EBNMBO) wordt verlengd. Het onderdeel nazorg door mbo-instellingen van de aanpak jeugdwerkloosheid is geen wettelijke taak en blijft daarom in de regeling en vormt geen onderdeel van de opslag op de bekostiging. Voor dit onderdeel kunnen instellingen naar verwachting in het najaar 2021 deze subsidie aanvragen voor 2022. Hiervoor wordt € 10,5 miljoen beschikbaar gesteld.

Miljoenen voor LED in de glastuinbouw
Het budget voor subsidies in de bestaande regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EEHEGL) wordt verhoogd met € 25 miljoen. Hiermee kan de SONT-verlichting (de algemeen toegepaste assimilatieverlichting in kassen) worden vervangen door full spectrum LED-verlichting met een equivalente lichtopbrengst bij een lager energieverbruik. Met deze maatregel kan op circa 100 ha SONT-verlichting worden vervangen door LED, wat ongeveer een reductie van 0,025 Mton CO2 per jaar oplevert. Deze maatregel maakt deel uit van het Urgenda 2.0 pakket.

Steun voor innovatie op het boerenerf
Voor het programma ‘Innovatie op het boerenerf’ is in 2022 € 13,1 miljoen beschikbaar. Het doel van het programma is om de kennis die beschikbaar is over verduurzaming van de landbouw en praktijkgerichte innovaties sneller te laten doorstromen naar boeren en tuinders. Kennis wordt ontsloten via een digitaal platform: het vernieuwde Groen Kennisnet. In 2022 stelt LNV 5000 vouchers beschikbaar waarmee agrariërs onafhankelijke en deskundige bedrijfsadviseurs kunnen inschakelen of kunnen deelnemen aan cursussen (onder andere over stikstof) van groene hogeronderwijsinstellingen. Het aanbod van cursussen voor agrariërs of adviseurs waarvoor vouchers kunnen worden ingezet, wordt uitgebreid.

Nieuwe subsidie Partners voor Water
In 2022 start het vervolgprogramma Partners voor Water (PvW), wat loopt van 2022 tot 2027. Het PvW-programma draagt bij aan het vergroten van waterveiligheid en waterzekerheid in de wereld voor 100 miljoen mensen per 2030. Onderdeel van het programma is om uitvoering te geven aan een nieuwe subsidieregeling. Het budget voor deze nieuwe regeling is onderverdeeld in een deel voor langetermijnsamenwerking met Deltalanden, een subsidiedeel ten behoeve van marktbetrokkenheid en een deel voor samenwerking met kansrijke nieuwe landen en Holland-promotie.

Opschalingskorting gemeentefonds geschrapt
Om de financiële druk bij gemeenten te verlichten is in 2020 en 2021 incidenteel de oploop op de opschalingskorting bij het gemeentefonds geschrapt. Ook voor 2022 is dit afgesproken, daardoor hebben gemeenten in 2022 in totaal € 270 miljoen extra te besteden.

Wil jij weten wat bovenstaande wijzigingen voor jou betekenen? Of wil je graag advies over de subsidie mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs kijken graag samen met jou naar de kansen.