Prinsjesdag 2022

Op de derde dinsdag in september, beter bekend als Prinsjesdag, wordt jaarlijks de Miljoenennota en Rijksbegroting gepresenteerd. In dit nieuwbericht informeren we je graag over de belangrijkste subsidie nieuwtjes uit de Miljoenennota en Rijksbegroting 2023.

WBSO
Het totale beschikbare budget voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) bedraagt in 2023 € 1370 miljoen. Dat is maar liefst € 34 miljoen meer dan in 2022. Deze verhoging bestaat uit het ‘vaste’ budget voor de WBSO van € 1281 miljoen, de € 27 miljoen die meegenomen is uit 2021 en € 62 miljoen resterend uit een enveloppe als gevolg van niet uitgegeven gelden uit het verleden.

EIA- en MIA
Het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt vanaf 2023 structureel verhoogd met respectievelijk € 100 miljoen en € 50 miljoen per jaar. Het extra budget is voornamelijk nodig om ervoor te zorgen dat de bestaande bedrijfsmiddelen gestimuleerd kunnen blijven.
Op dit moment worden de EIA en de MIA geëvalueerd. Deze evaluaties zullen begin 2023 worden afgerond. Als de evaluaties inzichten verschaffen over een aangepaste maar mogelijk doelmatigere budgetverdeling, zal het kabinet de budgetverdeling met ingang van 2024 heroverwegen.

SDE++
De stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) wordt vanaf 2023 aangepast door het plaatsen van zogeheten hekjes. Een hekje zorgt ervoor dat technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod komen, doordat voor technieken binnen een hekje budget wordt gereserveerd. Hierbij wordt gewerkt met een budget voor de domeinen waar zich nu knelpunten bevinden: lage-temperatuurwarmte, hoge-temperatuurwarmte en moleculen (onder andere groen gas, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen en waterstofproductie). Voor elk van deze domeinen wordt een budget van € 750 miljoen gereserveerd bij een referentie-openstellingsbudget van € 5 miljard. Voor CO2-afvang, -opslag of gebruik (CCS/CCU) en hernieuwbare elektriciteit wordt geen budget gereserveerd.
Daarnaast wordt binnen de hekjes de maximale subsidie-intensiteit verhoogd van € 300 per ton CO2 naar € 400 per ton CO2, om meer ruimte te creëren voor technieken met een hogere subsidie-intensiteit (zoals aquathermie, zonthermie en restwarmte).

ISDE
Aan de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt vanuit het Klimaatfonds € 100 miljoen toegevoegd aan het voor 2023 beschikbare budget. Dit om een extra impuls te geven aan isolatiemaatregelen in de gebouwde omgeving.

Nieuwe TSE-openstellingen
Binnen de regeling Topsector energieprojecten (TOPENERGIE, ook TSE genoemd) zijn voor 2023 nieuwe openstellingen voorzien van de regelingen MOOI, HER+ en DEI+.

VEKI
De regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VKII, ook VEKI genoemd) wordt in 2023 voortgezet en geïntensiveerd, gevuld met € 28 miljoen extra uit het Klimaatfonds.

NIKI
De nieuwe Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI) wordt naar verwachting in 2023 voor het eerst opengesteld. De NIKI is gericht op grotere CO2-reducerende projecten met alternatieve technologie die niet in de bestaande regelingen passen, vaak vanwege het unieke karakter. Projecten die net als bij de SDE++-regeling ook operationele ondersteuning nodig hebben, zoals elektrisch kraken of groene chemie.

Maatschappelijke Investeringssubsidie Warmtenetten (MIW)
Vanuit het Klimaatfonds wordt verder € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de Maatschappelijke Investeringssubsidie Warmtenetten (MIW). Doel van deze nieuwe regeling, die zich nog in de verkennende fase bevindt, is het stimuleren van de aanleg van warmtenetten in de gebouwde omgeving.

Groenvermogen van de Nederlandse economie
Het Nationaal Groeifonds-project Groenvermogen van de Nederlandse economie (GroenvermogenNL) investeert in een groen-waterstof-ecosysteem. Het doel van het project is om toepassingen van groene waterstof en groene chemie in onder andere de chemie, transport en zware industrie versneld mogelijk te maken door innovatie en kostenreductie. In 2022 gaan alle onderdelen van GroenvermogenNL van start, waaronder een regeling voor kleinschalige demonstratieprojecten, een R&D-programma via sandpit-procedures en een human capital-programma (HCA). In 2023 volgt naar verwachting een openstelling van de tender (€ 500 miljoen, maximaal € 125 miljoen per project) voor opschaling en grootschalige toepassing.

Circulaire economie
De subsidieregeling voor circulaire ketenprojecten (onderdeel van de Subsidieregeling circulaire economie (SCE)) wordt uitgebreid naar grotere ketendoorbraakprojecten. Daarnaast wordt in 2023 gestart met een mkb-stimuleringsprogramma voor de ontwikkeling en opschaling van recycling.

Verduurzaming koop- en huurwoningen
Met de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) kunnen VvE’s hun appartementen en woningen verduurzamen. Vanaf 1 januari 2023 kunnen VvE’s deze subsidie ook ontvangen als zij één isolatiemaatregel nemen. Tot nu toe kon dat bij minimaal twee maatregelen. Verder gaat de subsidie voor warmte-opties gericht op VvE’s per 1 januari 2023 uit de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) over naar de SEEH. Hierdoor wordt de SEEH de centrale regeling voor VvE’s. Dit zal het proces van aanvragen en uitvoeren van maatregelen versimpelen en versoepelen. Individuele woningeigenaren kunnen voor verduurzaming gebruik maken van de ISDE.
Om de verduurzaming van huurwoningen te stimuleren worden in 2023 diverse regelingen aangepast of voortgezet.
– Om opschaling bij verduurzaming van (huur)woningen te bevorderen, wordt de Subsidieregeling Renovatieversneller (SRV) aangepast naar een subsidieregeling voor zowel de procesondersteuning als voor vraag- en aanbodbundeling van marktpartijen die op grote schaal willen renoveren;
– De Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) wordt vereenvoudigd om deze voor corporaties of gemengde VvE’s gemakkelijker te maken;
– De Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV-V) vervalt per 2023: een heffingsvermindering is niet meer aan de orde als de verhuurderheffing wordt afgeschaft.

Openstelling groen-economisch herstel
Eind 2021/begin 2022 zijn de regeling Investeren in groen-economisch herstel (GEH) en de regeling Samenwerken aan groen-economisch herstel (SGEH) opengesteld. Vanwege de enorme belangstelling, in het bijzonder voor de investeringsregeling, was het budget snel uitgeput. Daarom worden in het najaar van 2022 vergelijkbare regelingen opengesteld onder de geldende POP3+-subsidievoorwaarden. Dit houdt in dat een subsidiepercentage van 40% zal worden toegepast.

Verduurzaming veehouderij
Voor de verduurzaming van de veehouderij blijven bestaande instrumenten beschikbaar. Voor technische innovatie worden onderdelen van de regeling Brongerichte verduurzaming van stallen en managementmaatregelen (SBV) opengesteld. Hiervoor komt in 2023 circa € 29 miljoen beschikbaar.
Ook de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) wordt opengesteld. Deze nieuwe regeling biedt veehouders een subsidie om hun veehouderijlocatie of bedrijf op vrijwillige basis te beëindigen. Doel van de regeling is om een blijvende reductie van stikstofdepositie op stikstofgevoelige en overbelaste Natura 2000-gebieden in Nederland te realiseren. Voor de regeling is in 2023 circa € 104 miljoen beschikbaar.

Verduurzaming glastuinbouw
Voor de regeling regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EEHEGL) komt in 2023 circa € 36 miljoen beschikbaar. En daarnaast is er € 6 miljoen voor de regeling Marktintroductie van energie-innovaties (MEI).

Nieuwe ‘mest-regeling’
Naar verwachting zal in 2023 de nieuwe subsidieregeling kunstmestvervanging en mestverwerking worden opengesteld met een budget van € 6 miljoen. Dit is een subsidieregeling voor de verwerkingsinstallaties die mest tot stikstof mestproducten verwerken en daarmee stikstof kunstmest vervangen.

STAP voor praktisch geschoolden
Vanaf 2023 worden de additionele middelen uit het coalitieakkoord (€ 125 miljoen per jaar tot en met 2026) binnen de Subsidieregeling STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarktpositie) ingezet als compartiment voor de doelgroep praktisch geschoolden (tot en met mbo-4). Hierdoor kunnen de middelen op korte termijn – en toch haalbaar voor de uitvoering – voor deze groep worden gereserveerd. Daardoor wordt het STAP-budget voor deze groep beter toegankelijk en kunnen meer maximaal mbo-4 opgeleiden extra scholing volgen.

Minder budget voor praktijkleren
In 2023 daalt het bedrag dat beschikbaar is voor de Subsidieregeling praktijkleren. De tijdelijke middelen die in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs en de Aanpak Jeugdwerkloosheid in 2021 en 2022 aan de regeling toegevoegd zijn, lopen namelijk af.

Aftopping 30%-regeling
De Regeling extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers (EKIW), ook bekend als de 30%-regeling, wordt per 1 januari 2024 beperkt tot de zogenoemde Balkenende-norm. In 2022 bedraagt deze norm € 216.000 op jaarbasis. Door deze aftopping mag dan binnen de 30%-regeling nog maximaal € 64.800 (30% van € 216.000) onbelast worden vergoed.

Loonkostenvoordelen gewijzigd
Het kabinet heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarin enkele wijzigingen in de systematiek van de Loonkostenvoordelen (LKV’s) worden voorgesteld. Voor de LKV’s wordt mogelijk gemaakt dat een nieuwe werkgever LKV kan ontvangen voor een werkgever die eerder een doelgroepverklaring heeft ontvangen waarvan de looptijd nog niet is verstreken. De voorwaarden van het LKV Herplaatsen Arbeidsgehandicapten worden gewijzigd, waardoor werkgevers vaker aanspraak kunnen gaan maken op dit LKV.

Ondersteuning van kwetsbare jongeren naar werk
Gemeenten krijgen in 2023 € 8 miljoen voor het ondersteunen naar werk van schoolverlaters met een structurele achterstand op de arbeidsmarkt. Het gaat om jongeren zonder startkwalificatie uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of door voortijdige schooluitval en jongeren uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) met nadruk op niveau 1/entree en 2 in de beroepsopleidende leerweg. Doel is in onderlinge samenwerking met de school en de regionale meld- en coördinatiefunctie te zorgen voor een sluitende, integrale aanpak van school naar vervolgonderwijs of werk en bij uitval weer terug naar school of werk.

Specifieke uitkering huisvesting noodlocaties PO en VO
Om de duizenden Oekraïense kinderen die naar Nederland zijn gekomen onderwijs te geven, is er extra schoolruimte nodig. Voor 2023 is er circa € 159 miljoen (voor primair onderwijs) en € 159 miljoen (voor voortgezet onderwijs) beschikbaar gesteld om hierin te voorzien. Het plan is om de middelen via een nieuwe specifieke uitkering aan gemeenten te verstrekken.

Specifieke uitkering ‘Brede impuls combinatie-functies’
Er worden structurele middelen ter beschikking gesteld ten behoeve van de ‘Brede impuls combinatie-functies’ via een nieuwe specifieke uitkering. Het doel van deze impuls is om onder andere sport-, beweeg- en cultuuronderwijs op en rond scholen te versterken.

Meer weten?
Ben jij geïnteresseerd in één van deze regelingen en wil je er meer over weten? Wij staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. We adviseren je over de voor jouw bedrijf, organisatie of instelling geschikte subsidies. Schrijven de aanvraag voor je en ontzorgen je tijdens het gehele proces.

Mail naar info@toplevelpunt.nl of bel 0523-301000