Prinsjesdag 2023

De derde dinsdag van september ligt weer achter ons en dus zijn de Miljoenennota en Rijksbegroting 2024 gepresenteerd. Graag informeren we je kort over het belangrijkste subsidienieuws voor aankomend jaar.

WBSO
Er komt extra budget voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), maar de tarieven blijven hetzelfde als in 2023.
– tarief eerste schijf: 32%;
– tarief eerste schijf starters: 40%;
– grens eerste schijf: € 350.000 S&O-grondslag;
– tarief tweede schijf: 16%.

EIA, MIA en Vamil
De regelingen voor Energie-Investeringsaftrek (EIA) en Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) worden allemaal met vijf jaar verlengd tot 31 december 2028. Het aftrekpercentage van de EIA wordt vanaf 1 januari 2024 verlaagd van 45,5% naar 40%. Het financiële voordeel per investering daalt, maar hierdoor kunnen meer ondernemers gebruik maken van de regeling. Het budget van de EIA zal per 2025 en de MIA respectievelijk per 2025 en 2027 significant structureel verhoogd worden.

ISDE
Voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt het budget verhoogd met € 1,38 miljard.

SDE++
Voor de SDE++ wordt wederom een budget van € 8 miljard beschikbaar gesteld. Hieruit worden ook de nadeelcompensatie van de productiebeperking van de kolencentrales en de statistische overdracht met Denemarken gefinancierd.

VEKI
De regeling voor versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI) wordt in 2024 voortgezet en versterkt met middelen uit het Klimaatfonds.

TSE
Vanuit het Klimaatfonds wordt in 2024 extra geld beschikbaar gesteld voor de TSE haalbaarheidsstudies industrie. Daarnaast staat een openstelling van de Demonstratieregeling Energie-en Klimaatinnovatie (DEI+) op de planning. Er wordt € 100 miljoen toegekend voor het demonstreren van vergassingsprojecten op schaal voor de productie van groen gas, biobrandstoffen en biogrondstoffenvergassing. En er staat een nieuwe openstelling van het onderdeel Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) gepland.

NIKI
De nieuwe Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI) wordt naar verwachting in 2024 voor het eerst opengesteld voor aanvragen.
De NIKI is gericht op grotere CO2-reducerende projecten met alternatieve technologie die niet in de bestaande regelingen passen, vaak vanwege het unieke karakter. Het gaat hierbij om projecten die net als de SDE++-regeling operationele ondersteuning nodig hebben, zoals elektrisch kraken of groene chemie.

Van STAP naar SLIM
Van het vrijgevallen budget van de STAP subsidie 2023 wordt een bedrag van € 73,7 miljoen toegekend aan de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector. Dit bedrag wordt geplust op het bestaande budget voor de jaren 2024 tot en met 2027. Hiermee wordt aan de SLIM een tijdelijke voorziening voor individuele scholing toegevoegd.

Nationaal Groeifonds
Voor de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds is een budget van € 20 miljard beschikbaar.

AanZET en SSEB
Door de populariteit van de Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET (AanZET) en de Subsidieregeling schoon en emissie loos bouwmaterieel (SSEB) is besloten vanaf 2024 extra geld beschikbaar te stellen. Voor de overstap naar elektrische vachtwagens is het budget € 27 miljoen en voor schone bouwmachines € 6 miljoen.

SBV-regeling
In 2024 is een budget van circa € 49 miljoen beschikbaar voor de regeling Brongerichte verduurzaming van stallen en managementmaatregelen (SBV). Dit wordt besteed aan een openstelling van de investeringsmodule van de SBV (€ 30 miljoen) en voor het opzetten van een Regieorgaan en Fieldlabs voor stalinnovaties.

Geïntegreerde gewasbescherming
Voor een laagdrempelige regeling geïntegreerde gewasbescherming is door het ministerie van LNV een bedrag van € 4 miljoen gereserveerd.

Pilot-Investeringsfonds Duurzame Landbouw
Om boeren te ondersteunen bij de omschakeling naar een meer duurzame bedrijfsvoering stelt het ministerie van LNV een bedrag van € 43,6 miljoen beschikbaar via een structureel Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). Hiermee kunnen boeren een gunstige financiering (qua rente, aflossingsvrije periode, achterstelling) krijgen voor hun investeringen.

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid
Het ministerie van BZK werkt samen met de ministeries van SZW en OCW aan het onderzoeken van mogelijkheden om verschillende departementale regelingen binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid te bundelen tot één gecombineerde SPUK-regeling. Deze SPUK-regeling, genaamd “SPUK Kansrijke Wijk,” zal worden toegekend aan negentien gemeenten met een stedelijk aandachtsgebied in het kader van het NPLV. Deze toekenning voorziet in een brede bestedingsmogelijkheid binnen vijf hoofdthema’s:
– Preventie van armoede en schulden
– Veerkracht en weerbaarheid
– Re-integratie.
– School en omgeving
– Ontwikkeling van het jonge kind

Startbouwimpuls
Het budget voor Startbouwimpuls (SBI) wordt verhoogd van € 250 miljoen naar € 300 miljoen. Projecten die vast dreigen te lopen door veranderde economische omstandigheden kunnen door een bijdrage uit de Startbouwimpuls vlot getrokken worden.